fbpx
loader-logo

Ilgtspējas stratēģijas | GRI | ISO 50001

Ilgtspējas stratēģijas uzņēmējdarbībai

Ilgtspējas stratēģijas uzņēmējdarbībai

Ilgtspējas stratēģija ir vērtībās balstīts skatījums uz uzņēmējdarbības attīstību, tiecoties mazināt videi nodarīto kaitējumu, radīt veselīgus darba un dzīves apstākļus un nodrošināt atmaksāšanos ilgtermiņā. Palīdzam integrēt ilgtspējas standartus jūsu uzņēmējdarbībā, radot individuālu ilgtspējas stratēģiju.

Priekšrocības:

 • piesaista ieinteresētās puses un investētājus;
 • novirza uzņēmuma līdzekļus un investīcijas nozīmīgākajās jomās;
 • palīdz aizsargāt zīmolu un pārvaldīt riskus;
 • ļauj saglabāt konkurētspēju mainīgajā tirgū;
 • ļauj būt modernam uzņēmumam augošajā ilgtspējīgu preču vidē.

Konsultēšana

Konsultēšana

Konsultācijas ilgtspējas jautājumos ļauj rast labākos ilgtspējas risinājumus jūsu uzņēmējdarbības pārvaldībai, materiālu ražošanai un nekustamā īpašuma attīstībai. Katra sesija sniedz ieskatu jautājumos par harmonisku attīstību un efektīvāku darbības vadību.

Sniedzam konsultācijas ilgtspējas jautājumos:

 • konsultācijas par nekustamā īpašuma būvniecību un renovāciju;
 • konsultācijas, izvēloties ilgtspējas standartus;
 • konsultācijas ilgtspējīgas vides radīšanai;
 • konsultācijas ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vadībā.

Priekšrocības:

 • individuālas konsultācijas vērš uzmanību tieši uz jūsu vajadzībām;
 • ļauj izprast ilgtspējas sniegto labumu visām ieinteresētajām pusēm;
 • ļauj pielāgot un pareizi īstenot atbilstošākos ilgtspējas standartus;
 • nodrošina atbilstošāko risinājumu izvēli, pamatojoties uz pieredzi un labu praksi;
 • sniedz iespēju iegūt informāciju par ilgtspējas pārvaldību;
 • ļauj palielināt uzņēmējdarbības rentabilitāti un garantēt atmaksāšanos ilgtermiņā.

Ilgtspējas pārskati (GRI)

Ilgtspējas pārskati (GRI)

Ilgtspējas pārskati ir pasaulē izplatīta prakse, ar kuras palīdzību uzņēmumi atklāj informāciju par ilgtspēju un ietekmi uz vidi, klimata pārmaiņām, cilvēktiesībām un labklājību. Viena no biežāk izmantotajām pārskata sagatavošanas formām ir GRI pārskats. Sagatavojot tādus pārskatus kā GRI, tiek ņemti vērā augstākie starptautiskie standarti un laba prakse.

Mūsu komanda palīdz izvēlēties atbilstošāko ilgtspējas standartu un rūpējas par visu jūsu pārskata sagatavošanas procesu.

Priekšrocības:

 • pārskati apliecina uzticamu un caurredzamu uzņēmējdarbību;
 • uzlabo komerciālās attiecības ar investētājiem un ieinteresētajām pusēm;
 • ļauj iegūt konkurētspēju tirgū un ģenerēt ilgtermiņa rentabilitāti;
 • palielina uzticību uzņēmumam un veicina labu reputāciju;
 • ļauj noteikt un pārvaldīt riskus un izmantot jaunas iespējas.

Oglekļa dioksīda emisijas neitralitātes stratēģija

Oglekļa dioksīda emisijas neitralitātes stratēģija

Oglekļa dioksīda emisijas neitralitātes procesa mērķis ir mazināt siltumnīcefektu izraisošo gāzu daudzumu atmosfērā. Vienlaikus ar oglekļa dioksīda emisijas novēršanas vai kompensēšanas stratēģiju uzņēmumā tiek palielināta enerģijas patēriņa efektivitāte, pielāgoti atjaunojamās enerģijas avoti. Šī stratēģija ir ilgtspējas stratēģijas stūrakmens, kura pamatā ir uzņēmuma sociālā un ekonomiskā atbildība. 

Mūsu sniegtie pakalpojumi:

 • oglekļa dioksīda emisijas neitralitātes stratēģijas izstrāde;
 • oglekļa dioksīda daudzuma pārvaldības principu noteikšana;
 • uzņēmuma oglekļa dioksīda pēdas analīzes;
 • efektīvāko enerģijas pārvaldības līdzekļu noteikšana un ieviešana.

Priekšrocības:

 • palielina uzņēmuma uzticamību ieinteresēto pušu starpā;
 • apliecina uzņēmuma organizatorisko, ekonomisko un sociālo atbildību;
 • ļauj iegūt lielāku konkurētspēju un stabilitāti tirgū;
 • palīdz nodrošināt ilgtspējīgu uzņēmuma pozīciju un atmaksāšanos ilgtermiņā;
 • investētāji labprātāk mēdz izvēlēties izstrādājumus vai pakalpojumus no atbildīgas uzņēmējdarbības, kas saudzē vidi.

ISO 50001 konsultācijas

ISO 50001 ir starptautisks enerģijas pārvaldības sistēmas standarts, kas ļauj radīt un uzturēt enerģijas pārvaldības sistēmu uzņēmumā. Standarts ISO 50001 pamatojas uz principa “plāno – dari – pārbaudi – rīkojies” pastāvīgas pilnveidošanas sistēmu. Pēc šāda principa uzņēmumā tiek izveidotas sistēmas un procesi, kas ir būtiski enerģijas patēriņa efektivitātes pilnveidošanai.

Mūsu sniegtie pakalpojumi:

 • konsultācijas un iepazīstināšana ar standarta prasībām;
 • datu vākšana un apstrāde;
 • prioritāru enerģijas veidu un izmantošanas jomu noteikšana;
 • uzņēmuma iekšējo auditu rīkošana un izpilde;
 • pilnīga dokumentu sagatavošana trešās neatkarīgās puses auditam;
 • ISO 50001 sertifikāta piešķiršana.

Priekšrocības:

 • ļauj attīstīt efektīvas enerģijas izmantošanas politiku uzņēmumā;
 • palīdz izveidot ērtu sistematizētu enerģijas pārvaldību;
 • mazina enerģijas patēriņa izmaksas;
 • nodrošina uzņēmuma darbības uzticamību starptautiskajā tirgū;
 • palīdz mazināt siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju;
 • ļauj mazināt negatīvo ietekmi uz vidi;
 • standartu var integrēt kopējā sistēmā kopā ar citām uzņēmuma vadības sistēmām;
 • tiek piemērots visu veidu un lielumu uzņēmumiem neatkarīgi no ģeogrāfiskajiem, kultūras vai sociālajiem nosacījumiem.

Kontaktpersona

Evaldas Savickis

Dibinātājs | Direktors | Akreditēts ilgtspējības vērtētājs